เขียนแนะนำ ติ-ชม

ฝ่ายครัวการบิน ยินดีน้อมรับคำแนะนำและความคิดเห็นของท่าน
 เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

เพศ (Gender)*

อายุ (Age)*

การศึกษา (Education)*

อาชีพ (Occupation)*

รายได้ต่อเดือน (Monthly Income)

ท่านมาใช้บริการที่ร้านบ่อยแค่ไหน
How often do you visit our outlet?*

ในการใช้บริการแต่ละครั้งท่านมีค่าใช้จ่ายเท่าใด
How often do you usually spend when visiting our outlet?

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องความความสะอาด
Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score , Cleanliness.*

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องการจัดวางผลิตภัณฑ์
Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Personality and Politeness.

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องบุคลิกภาพและมารยาท
Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Performance speed and Cautiousness.

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องความรวดเร็วและถูกต้องจากการบริการ
Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Enthusiastic.

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องความกระตือรือร้นแนะนำ
Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Products arrangement.

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Products variety.

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Taste and quality of Products.

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องราคา
Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Price.

ท่านจะกลับมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พายอีกหรือไม่
Would you return to buy our Puff and Pie products again?

โดยปกติท่านซื้อสินค้าประเภทใดจากร้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
What type of products do you usually buy from our outlet? (more than 1 answer is acceptable)

ท่านต้องการให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายในประเภทใด ดังต่อไปนี้
In which type of our products you would prefer to see more variety of ?

ข้อเสนอแนะ (Your suggestions and Comments)*


สาขา (Branch )

Spam bot protection (CAPTCHA) *

Spam bot protection (CAPTCHA)