เขียนแนะนำ ติ-ชม

ฝ่ายครัวการบิน ยินดีน้อมรับคำแนะนำและความคิดเห็นของท่าน
 เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

เพศ (Gender)*

อายุ (Age)*

การศึกษา (Education)*

อาชีพ (Occupation)*

รายได้ต่อเดือน (Monthly Income)

ท่านมาใช้บริการที่ร้านบ่อยแค่ไหน
(How often do you visit our outlet ?)*

ในการใช้บริการแต่ละครั้งท่านมีค่าใช้จ่ายเท่าใด
(How often do you usually spend when visiting our outlet ?)

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องความความสะอาด
(Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score , Cleanliness.)*

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องการจัดวางผลิตภัณฑ์
(Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Personality and Politeness.)

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องบุคลิกภาพและมารยาท
(Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Performance speed and Cautiousness.)

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องความรวดเร็วและถูกต้องจากการบริการ
(Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Enthusiastic.)

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องความกระตือรือร้นแนะนำ
(Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Products arrangement.)

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
(Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Products variety.)

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
(Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Taste and quality of Products.)

ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พาย เรื่องราคา
(Please rate our products and services against your contentment, with 4 being the highest score and 1 the lowest score, Price.)

ท่านจะกลับมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านพัฟแอนด์พายอีกหรือไม่
(Would you return to buy our Puff and Pie products again ?)

โดยปกติท่านซื้อสินค้าประเภทใดจากร้าน ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
(What type of products do you usually buy from our outlet? ( more than 1 answer is acceptable ) )

ท่านต้องการให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายในประเภทใด ดังต่อไปนี้
(In which type of our products you would prefer to see more variety of ?)

ข้อเสนอแนะ (Your suggestions and Comments)*


สาขา (Branch )

Spam bot protection (CAPTCHA) *

Spam bot protection (CAPTCHA)