ตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็น "ผู้แทนจำหน่าย"


 • ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก่อนวันยื่นใบสมัคร
 • นำเสนอ ทำเล สถานที่ ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย เหมาะสมสำหรับธุรกิจตามที่ฝ่ายครัวการบินกำหนดให้ดังต่อไปนี้
  • ร้านขนาดเล็ก พื้นที่ขนาด 18 - 20 ตารางเมตร
  • ร้านขนาดกลาง พื้นที่ขนาดมากกว่า 20 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างน้อย 5 ที่นั่ง
  ผู้สมัครฯ ไม่จำเป็นต้องเช่าพื้นที่ไว้ก่อนล่วงหน้า จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้เป็นผู้แทนจำหน่าย
 • มีเงินลงทุนเบื้องต้นกับการบินไทยไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวมค่าเช่าพื้นที่ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน เป็นต้น
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน รักงานบริการ มีความอดทน มีความพร้อมเรื่องบุคลากร และมีเวลาบริหารร้าน หากมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ฝ่ายครัวการบินกำหนดได้ทุกประการ

หลักฐานการสมัคร


 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล
 • สำเนาใบ ภ.พ. 20
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 • บัญชีงบดุล หรือเอกสารทางการเงินที่แสดงผลกำไร-ขาดทุน ที่ผ่านมา จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน ที่มียอดจำนวนเงิน รวมกันไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ (ถ้ามี)
 • แผนธุรกิจในการดำเนินงาน (Business Plan) และประมาณการยอดขายต่อวันที่คาดว่าจะได้รับ พอสังเขปเสนอ
 • ภาพถ่ายทำเล สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และแผนที่

ขั้นตอนสู่การเป็นตัวแทนจำหน่าย

ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
คณะกรรมการฯ เข้าตรวจสอบพื้นที่
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้แทนจำหน่าย โดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเป็นผู้แทนจำหน่าย
เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
ลงนามในสัญญา
ดำเนินการตกแต่งร้าน
เปิดร้าน

สนใจกรุณายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่กองผลิตภัณฑ์พิเศษ (CV)
อาคารฝ่ายครัวการบินดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร DC1
ตั้งแต่เวลา 8.30 -15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียด

โทร. 02 592 1153 - 54
อีเมล : bkkcvoffice@thaiairways.comดูข้อมูลการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อสมัครตัวแทนจำหน่าย
รายชื่อร้านตัวแทนจำหน่าย