เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของร้านพัฟแอนด์พาย

ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งร้าน Puff & Pie Bakery House ขึ้นเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2538 และเปิดสาขาหน้าอาคารรักคุณเท่าฟ้า ขึ้นมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และบริหารบุคลากร อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากฝ่ายฯ ต้องสูญเสียรายได้จากการบริการอาหารบนเครื่องบิน (Uplift) สืบเนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ ที่งดให้บริการอาหารฯ สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ตรงมื้อ

ดังนั้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้ทดลองเปิดขายเบเกอรีและปรากฏว่า เมื่อเปิดดำเนินการแล้ว ผลิตภัณฑ์เบเกอรีของร้านพัฟแอนด์พาย ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว และสามารถทำรายได้เพิ่มให้แก่ฝ่ายฯ เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงทำให้ฝ่ายฯ ให้ความสำคัญกับกิจการ ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสร้างรายได้จากกิจการพัฟแอนด์พาย ให้เป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากรายได้จากงานจัดเลี้ยง และรายได้จากการผลิตและบริการอาหารขึ้นเครื่องบิน

จากเป้าหมายดังกล่าว ทำให้ฝ่ายฯ ดำเนินการขยายสาขาของกิจการร้านพัฟแอนด์พายเพิ่มขึ้น โดยในระยะแรก วางแผนที่จะเปิดขายในพื้นที่ที่เป็นของ บริษัท การบินไทย เป็นลำดับแรก เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานที่จะได้รับประทานขนมเบเกอรีที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ราคาถูก หากแต่ต่อมาได้รับการเรียกร้องจากลูกค้าให้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นในที่ต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าในเขตอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง ฝ่ายฯ จึงได้พิจารณาขยายสาขาในสถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่น อีกทั้งยังมีร้านพัฟแอนด์พายเฉพาะกิจตามศูนย์การค้า และงานแสดงสินค้าต่างๆ

ซึ่งผลิตภัณฑ์พัฟแอนด์พาย ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากและต่อเนื่อง ฝ่ายฯ จึงได้พิจารณาที่จะขยายตลาดโดยเปิดโครงการร้านพัฟแอนด์พาย Whole Sales ให้บุคคลภายนอกที่สนใจกิจการเบเกอรีเข้าร่วมประกอบธุรกิจนี้ในชื่อ พัฟแอนด์พาย (ผู้แทนจำหน่าย) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา

รูปแบบของร้านพัฟแอนด์พาย ส่วนใหญ่ จะก่อสร้างเป็น KIOSK มีหลังคาผ้าใบสีขาว-เหลือง เป็นสัญลักษณ์ จำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ทั้งอาหารไทย จีน และฝรั่ง ในชื่อของผลิตภัณฑ์ TAKE HOME รวมทั้งผลิตภัณฑ์เอื้องหลวงที่ฝ่ายผลิตและบริการภาคพื้นเป็นผู้ผลิตวางจำหน่ายด้วย

เพื่อให้การจัดการคุณภาพ สุขลักษณะ และความปลอดภัยอาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลเชิงบูรณาการ โดยนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001, การจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP, มาตรการพื้นฐานด้านสุขลักษณะที่ดี GMP และมาตรฐานระบบการจัดการอาหารฮาลาล HALAL มาใช้ในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบบริการแก่ลูกค้า